DISCLAIMER

Aan de inhoud van onze site www.beardiecorner.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Wij kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud hiervan.

Een link maken naar pagina’s van beardiecorner.nl is uitsluitend toegestaan als dit de goede naam van onze site niet aantast. Om een link te maken, kunt u onze banner gebruiken. Deze is te vinden onderaan op de Links pagina.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van onze site en op het logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Beardie Corner. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier. Dit is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.